Nadácia Word
Zdieľajte túto stránkuTHE

WORD

NOVEMBER 1909


Copyright 1909 by HW PERCIVAL

OTÁZKY S PRIATEĽMI

Nezdá sa byť rozumné, aby dva alebo viaceré protichodné názory mali pravdu, pokiaľ ide o akúkoľvek pravdu. Prečo existuje toľko názorov na niektoré problémy alebo veci? Ako teda môžeme povedať, ktoré stanovisko je správne a čo je pravda?

Abstrakt Jedna Pravda sa nedá ľudskej mysli dokázať ani preukázať, ani ľudská myseľ nemohla porozumieť takémuto dôkazu alebo demonštrácii, ak by to bolo možné dať, čosi viac než zákony, organizácia a práca vesmíru sa dajú dokázať čmeliakovi. včely alebo ako žubrienka môžu pochopiť stavbu a prevádzku lokomotívy. Ale hoci ľudská myseľ nedokáže pochopiť Jednu Pravdu abstraktne, je možné pochopiť niečo pravdy týkajúce sa akejkoľvek veci alebo problému v manifestovanom vesmíre. Pravda je taká, aká je. Je možné, aby ľudská myseľ bola tak trénovaná a rozvinutá, že môže poznať čokoľvek takého, aké je. Ľudská myseľ musí prejsť tromi stupňami alebo stupňami, aby mohla vedieť niečo také, ako je. Prvým stavom je ignorancia alebo tma; druhým je názor alebo viera; tretia je znalosť alebo pravda taká, aká je.

Ignorancia je stav mentálnej temnoty, v ktorej myseľ môže matne vnímať nejakú vec, ale celkom ju nedokáže pochopiť. Keď sa v nevedomosti myseľ pohybuje dovnútra a je ovládaná zmyslami. Zmysly tak zamlžujú, zafarbujú a zmiasť myseľ, že myseľ nedokáže rozlišovať medzi oblakom nevedomosti a vecou takou, aká je. Myseľ zostáva ignorovaná, kým je ovládaná, riadená a vedená zmyslami. Aby sa myseľ dostala z temnoty nevedomosti, musí sa zaoberať pochopením vecí, ktoré sa odlišujú od vnímania vecí. Keď sa myseľ snaží pochopiť vec, na rozdiel od jej snímania, musí myslieť. Myslenie spôsobuje, že myseľ prechádza zo stavu temnej nevedomosti do stavu názoru. Stav názoru je taký, v ktorom myseľ niečo vyciťuje a snaží sa zistiť, o čo ide. Keď sa myseľ zaujíma o akúkoľvek vec alebo problém, začína sa oddeľovať ako mysliteľ od veci, ktorej sa týka. Potom začína mať názory na veci. Tieto názory sa ho netýkali, keď boli spokojné so stavom nevedomosti, len duševne leniví alebo zmyselní mysliaci sa budú zaoberať názormi týkajúcimi sa vecí, ktoré sa na zmysly nevzťahujú. Budú však mať názory na veci zmyselnej povahy. Názor je stav, v ktorom myseľ nemôže jasne vidieť pravdu alebo vec tak, ako je, na rozdiel od zmyslov alebo predmetov, ako sa zdá. Svoje presvedčenie tvoria jeho názory. Jeho presvedčenia sú výsledkom jeho názorov. Názor je stredný svet medzi temnotou a svetlom. Je to svet, v ktorom sú vidieť zmysly a meniace sa objekty zmiešané so svetlom a tieňmi a odrazmi predmetov. V tomto stave mysle myseľ nedokáže alebo nerozlišuje tieň od objektu, ktorý ho vrhá, a nie je schopná vidieť svetlo ako odlišné od tieňa alebo objektu. Aby sa myseľ dostala zo stavu názoru, musí sa snažiť pochopiť rozdiel medzi svetlom, objektom a jeho odrazom alebo tieňom. Keď sa to myseľ pokúsi, začne rozlišovať medzi správnymi názormi a nesprávnymi názormi. Správny názor je schopnosť mysle rozhodnúť sa o rozdiele medzi vecou a jej odrazom a tieňom, alebo vidieť vec takú, aká je. Nesprávny názor je chybou odrazu alebo tieňa veci pre samotnú vec. Zatiaľ čo v stave názoru myseľ nevidí svetlo ako odlišné od správnych a nesprávnych názorov, ani objekty odlišné od ich odrazov a tieňov. Aby sme mohli mať správne názory, musíme oslobodiť myseľ od predsudkov a vplyvu zmyslov. Zmysly tak zafarbujú alebo ovplyvňujú myseľ, aby vyvolávali predsudky, a ak predsudky neexistujú, nemá správne stanovisko. Na vytvorenie správnych názorov je potrebné myslenie a tréning mysle. Keď si myseľ vytvorí správny názor a odmietne dovoliť zmyslom ovplyvňovať alebo predsudzovať myseľ proti správnemu názoru a zastáva ten správny názor, bez ohľadu na to, či to môže byť v rozpore s jeho postavením alebo záujmom jeho ja alebo priateľov, a lipne na správnom názore pred všetkým ostatným a uprednostňuje ho, potom myseľ zatiaľ prejde do stavu poznania. Myseľ potom nebude mať o veci názor ani nebude zamieňaná protichodnými názormi, ale bude vedieť, že ide o takú, aká je. Jeden prechádza zo stavu názorov alebo viery a do stavu vedomostí alebo svetla tým, že uprednostňuje to, čo vie, že je pravdivé, pred všetkými ostatnými.

Myseľ sa učí spoznať pravdu akejkoľvek veci tým, že sa o ňu stará. V stave poznania potom, čo sa naučila premýšľať a dokázala dospieť k správnym názorom na základe slobody a predsudkov a nepretržitého myslenia, vidí myseľ všetko, čo je, a vie, že je to tak, ako je to prostredníctvom svetla, čo je svetlo poznania. Zatiaľ čo v stave nevedomosti nebolo možné vidieť, zatiaľ čo v stave názorov nevidel svetlo, ale teraz v stave poznania myseľ vidí svetlo, na rozdiel od veci a jej odrazov a tieňov. , Toto svetlo poznania znamená, že pravda je známa, že každá vec je známa tak, ako je skutočne a nie tak, ako sa zdá, keď je zahalená neznalosťou alebo zmätená názormi. Toto svetlo pravého poznania sa nebude zamieňať s inými svetlami alebo svetlom, ktoré sú pre myseľ známe v nevedomosti alebo mienke. Samotné svetlo vedomostí je samo osebe dôkazom. Keď je to vidieť, je to tak preto, že myslenie je ukončené vedomosťami, ako keď človek vie, že už ďalej neprechádza náročným procesom uvažovania o tom, o čom už uvažoval a teraz vie.

Ak niekto vstúpi do tmavej miestnosti, cíti sa po miestnosti a môže zakopnúť o predmety v nej, pohmoždiť sa proti nábytku a stenám alebo sa zraziť s ostatnými, ktorí sa v miestnosti pohybujú rovnako ako on sám. Toto je stav nevedomosti, v ktorom ignorant žije. Po tom, čo sa pohyboval po miestnosti, si jeho oči zvykli na tmu, a tým, že sa pokúsil rozlíšiť slabé obrysy objektu a pohybujúce sa postavy v miestnosti. Je to ako prechod zo stavu nevedomosti do stavu názoru, keď je človek schopný jednoznačné rozlíšiť jednu vec od druhej a porozumieť tomu, ako sa nestratiť s inými pohybujúcimi sa postavami. Predpokladajme, že ten, kto je v tomto stave, teraz premýšľa o svetle, ktoré doteraz nosil a skrýval o svojej osobe, a predpokladajme, že teraz svetlo vytiahne a bliká po miestnosti. Blikaním okolo miestnosti si pletie nielen seba, ale aj mýli a obťažuje iné pohybujúce sa postavy v miestnosti. Je to ako človek, ktorý sa snaží vidieť objekty tak, ako sa odlišujú od toho, čo sa mu javí. Keď bliká svoje svetlo, objekty sa javia inak ako boli a svetlo oslňuje alebo zamieňa jeho videnie, pretože ľudské videnie je zmätené protichodnými názormi na seba a iných. Keď však pozorne skúma objekt, na ktorom jeho svetlo spočíva, a nie je rušený alebo zmätený inými svetlami iných postáv, ktoré môžu teraz blikať, naučí sa vidieť akýkoľvek objekt tak, ako je, a učí sa pokračovaním v skúmaní predmetov, ako vidieť akýkoľvek predmet v miestnosti. Predpokladajme teraz, že je schopný prostredníctvom preskúmania predmetov a plánu miestnosti odhaliť otvory v uzavretej miestnosti. Neustálym úsilím dokáže odstrániť to, čo bráni v otváraní a keď zaplaví svetlo do miestnosti a zviditeľní všetky objekty. Ak nie je oslepený záplavou jasného svetla a nezatvorí znovu otvor kvôli svetlu, ktoré prúdi a oslňuje jeho oči, nie je zvyknutý na svetlo, postupne uvidí všetky objekty v miestnosti bez pomalého procesu ísť nad každým zvlášť pomocou svojho vyhľadávacieho svetla. Svetlo, ktoré zaplavuje miestnosť, je ako svetlo poznania. Svetlo poznania zverejňuje všetky veci také, aké sú, a to je to svetlo, že každá vec je známa tak, ako je.

Priateľ [HW Percival]